Všeobecné obchodní podmínky Preciosa
1. Obecná ustanovení
Uskutečněním objednávky nebo převzetím dodávky zboží od společnosti Preciosa1 Kupující stvrzuje, že
přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP). Tyto VOP představují kompletní vzájemnou
dohodu mezi společností Preciosa a Kupujícím.
VOP mají přednost před dalšími nebo odlišnými podmínkami Kupujícího, které se tímto zamítají. Všechny
výslovné dohody mezi smluvními stranami zůstávají nezměněny a mají přednost před těmito VOP.

(1)
Pojem Preciosa zahrnuje Preciosa, a.s., Preciosa Beauty, s.r.o., Preciosa -Lustry, a.s., Preciosa Ornela, a.s.
a společnosti patřící spolu s nimi do jedné skupiny vzájemně majetkově propojených osob, které obchodují s
výrobky těchto společností (mimo jiné tedy společnosti Preciosa International (H.K.) Limited se sídlem v
Hong Kongu, Preciosa Gulf FZCO se sídlem v SAE nebo Preciosa CENTR, A. O. se sídlem v Rusku)
.
.
2. Objednávání
2.1 Jakékoli nabídky ze strany Preciosy jsou nezávazné. Preciosa může kdykoliv změnit specifikace svých
produktů a sortiment nabízeného zboží..
2.2 Kupující objednává zboží jakoukoliv formou písemné komunikace, včetně e-mailu, faxu, dopisu či
internetové komunikace umožňující jasnou identifikaci Kupujícího. Bez ohledu na užitý způsob
komunikace při objednávání zboží se objednávka stává závaznou (kupní smlouva na dodávku zboží je
uzavřena) poté co Preciosa provede písemné Potvrzení objednávky Kupujícího, nebo (pokud nedojde k
písemnému Potvrzení objednávky), v okamžiku dodání objednaného zboží.
2.3 Vlastnosti vzorku (jako barva, stav a míry) uvedené v katalozích, brožurách, vzorkových kartách apod.
jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně zmíněny v Potvrzení objednávky. V každém případě však
platí, že odchylky způsobené při výrobním procesu, např. v barvách, rozměrech, váze a kvalitě
produktu, které odpovídají běžné kvalitě a jsou všeobecně akceptované u tohoto typu hromadně
vyráběných výrobků, jsou přípustné.
2.4 Objednávka potvrzená Preciosou nemůže být kupujícím změněna/stornována, pokud změna/stornování
objednávky není Preciosou písemně schváleno.
2.5 Preciosa může odmítnout přijetí jakékoliv objednávky.

3. Balení
3.1 Objednané zboží bude dodáno v odpovídajícím obalu tak, aby bylo zabráněno vzniku škod na zboží
během dopravy na místo určení.
3.2 V případě, že balení nebylo specificky dohodnuto, je vybráno Preciosou.

4. Ceny
4.1 Ceny budou účtovány dle ceníku Preciosy.
4.2 Uvedené ceny je třeba chápat jako ceny EX WORKS (jmenované místo) v souladu s INCOTERMS
2010, pokud není dohodnuto jinak.
4.3 Preciosa si vyhrazuje právo a privilegium fakturovat ceny zboží podle cen platných v době expedice
zboží, tj. objednávky, které byly potvrzeny, mohou být účtovány ve výši nové ceny, jestliže proběhne
změna v cenách mezi Potvrzením objednávky a vystavením faktury, pokud není dohodnuto jinak.

5. Dodání
5.1 Dodávky budou uskutečněny EX WORKS (jmenované místo) v souladu s INCOTERMS 2010. Data
dodání podléhají rozvrhu dostupnosti. Lhůta pro dodání je stanovena v Potvrzení objednávky, avšak
jedná se pouze o nezávazný termín informativního charakteru podléhající dostupnosti. Preciosa není
zodpovědná za nesplnění dodací lhůty.
5.2 Dílčí dodávky jsou povolené a mohou být fakturovány. Pojištění dopravy a případné celní poplatky se
řídí podle INCOTERMS 2010.
5.3 Pokud Kupující zboží nepřevezme či vrátí bez přijatelných důvodů, uhradí veškeré náklady spojené s
dopravou, pojištěním dopravy a celními poplatky.

6. Platební podmínky
6.1 Platba se má za uskutečněnou, je-li celá částka, splatná ve prospěch Preciosy, připsána ve prospěch
Preciosy. Kupující provede platbu podle písemných instrukcí od Preciosy, a to buď přímo Preciosa,
nebo na bankovní účet určený Preciosou.
6.2 Pokud nejsou faktury zaplaceny včas, Preciosa má právo účtovat Kupujícímu úrok z prodlení, který činí
10% p.a. a aplikuje se na období od data splatnosti faktury do data skutečného zaplacení částky. Žádný
požadavek Kupujícího neprodlužuje dobu splatnosti.
6.3 V případě prodlení plateb má Preciosa právo podle vlastního uvážení odložit či zrušit jakékoliv. další
dodávky, aniž je tento krok považován za porušení smlouvy.

6.4 Kupující nesmí na základě svého protinároku zadržet žádnou platbu za kupní cenu, ani její část.
Kupující nesmí odečíst svůj protinárok od kupní ceny bez výslovného souhlasu Preciosy.
6.5 Kupující může postoupit práva a závazky vůči Preciose pouze s písemným souhlasem Preciosy.

7. Výhrada vlastnického práva
7.1 Preciosa si ponechá vlastnické právo k veškerému dodanému zboží do zaplacení všech plateb za zboží.
Kupující má povinnost takové zboží uchovávat odděleně od ostatního zboží.
7.2 Bez ohledu na předchozí ustanovení přechází nebezpečí vzniku škody na zboží na Kupujícího
okamžikem dodání zboží.
7.3 Kupující je oprávněn za normálních obchodních okolností zboží prodávat. Jakékoliv tržby vyplývající z
tohoto prodeje Kupující podrží ve prospěch Preciosy odděleně od svých ostatních peněžních prostředků
do zaplacení všech plateb za zboží.

8. Licence a povolení
8.1 Pokud jsou k navázání či udržení obchodního vztahu potřebné jakékoliv licence či jiná povolení od
státních úřadů, ta smluvní strana, která má sídlo ve státě, který tyto prostředky požaduje, zařídí licence
či povolení, pokud není zákony dané země stanoveno jinak. Pokud strana povinná toto zařídit nesplní
tento požadavek, druhá strana má právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu do plné výše škody
utrpěné v souvislosti s nesplněním této povinnosti.

9. Nároky a záruka
9.1 Preciosa kontroluje, zda veškeré zboží, které má být dodáno Kupujícímu, je bez závad, a to před
expedicí zboží..
9.2 Kupující je povinen okamžitě po obdržení zboží pečlivě zkontrolovat, zda nemá zjevné kvalitativní vady
anebo zda dodávka není v rozporu s objednávkou (množstevní vada).
9.3 Jakékoliv nároky pro zjevné kvalitativní vady či pro množstevní vady musí být uplatněny u Preciosy
nejpozději do 14 dnů od data doručení zboží. Nároky uplatněné po 14 dnech od doručení zboží mohou
být Preciosou odmítnuty.
9.4 Záruční doba na skryté kvalitativní vady zboží je 12 měsíců ode dne doručení zboží, pokud místní
zákony nestanoví jinak. Nároky skrytých kvalitativních vad zboží musí být uplatněny bez zbytečného
odkladu po té, co se tato skrytá vada objevila, nejpozději však do konce záruční doby.
9.5 Tato záruka se nevztahuje na nepatrné odchylky od produktových specifikací.

9.6 Záruka se rovněž nevztahuje na výrobky, které byly dle názoru Preciosy podrobeny běžnému
opotřebení, špatnému zacházení, úpravám, pokusům o opravení, zanedbání, nesprávnému použití či
nehodě. Záruka se rovněž nevztahuje na části podléhající opotřebení, jako např. baterie, svítidla, atd.
9.7 Nároky musí být vzneseny osobně, nebo písemně (e-mailem, faxem, nebo dopisem) a musí být
podpořeny detailním popisem a relevantními dokumenty. Pokud jsou tvrzeny vady zboží, Kupující
přiloží, na žádost Preciosy, vadné zboží v originálním obalu či spolu s originálním obalem.
9.8 Pokud jsou vzneseny nároky pro kvalitativní vady zboží a jsou dobře podloženy a Preciosa nárok uzná,
pak Preciosa po dohodě s Kupujícím (a nedojde-li k takové dohodě, tak podle své volby) buď opraví
zboží, nebo nahradí zboží bezvadným, nebo poskytne Kupujícímu přiměřenou slevu nebo proti vrácení
vadného zboží vrátí jeho kupní cenu. Jestliže Preciosa odsouhlasí vrácení zboží, takovéto zboží bude
přijato pouze v případě, že je vráceno v originálním obalu či spolu s originálním obalem.
9.9 Pokud jsou vzneseny nároky pro chybějící zboží a Preciosa nárok uzná, Preciosa buď dodá zboží, nebo
vydá dobropis ve prospěch Kupujícího, a to podle výběru Preciosy.
9.10 Preciosa nepřebírá žádné další garance či závazky, pokud to není výslovně ujednáno ve smlouvě.
9.11 Veškeré záruky se vztahují pouze na Kupujícího. Kupující nesmí tyto záruky převést nebo poskytnout
záruky v zastoupení Preciosy třetím stranám. Kupující však může poskytnout záruky svým zákazníkům
sám.

10. Odpovědnost a náhrada škody
10.1 Odpovědnost Preciosy je omezena na přímé škody na zboží jako takovém a pokud není písemně
odsouhlaseno jinak, v žádném případě nepřesahuje částku uhrazenou Preciose za dané zboží.
10.2 Preciosa nikdy neodpovídá za nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo další související škody,
pokud její odpovědnost není výslovně stanovena zákonem pro případ úmyslného nebo bezohledného
jednání a/nebo hrubé nedbalosti. V tomto případě Kupující nese důkazní břemeno. Neoprávněná úprava,
nerespektování poskytnutých instrukcí a podaných informací či nerespektování běžného užívání
výrobku, a/nebo jiné nesprávné užití zboží zbavuje Preciosou jakékoliv odpovědnosti.
10.3 Preciosa nepřebírá žádnou odpovědnost ve spojení s dalším zpracováním, resp. dalším používáním
výrobků Preciosy.
10.4 Produktové specifikace a technické pokyny jsou uváděny dle našich současných nejlepších znalostí.
Tyto specifikace a pokyny nezbavují Kupujícího povinnosti provádět své vlastní testy navrhovaných
technik a testy vhodnosti zboží pro zamýšlenou aplikaci. Použití navrhovaných technik, jakož i aplikace,
použití a zpracování zboží jsou výhradní odpovědností Kupujícího a Kupující musí bránit, odškodnit a
krýt Preciosou před jakýmikoliv a veškerými nároky třetích stran na základě odpovědnosti za škody
způsobené výrobky, nebo jinak souvisejícími s používáním zboží nakoupeného Kupujícím a zříká se
veškerých svých nároků.

11. Vyšší moc
11.1 V případě okolností, které v době uzavření smlouvy nemohly být předpokládány a které brání
uskutečnění smluvních povinností Preciosy, má Preciosa právo pozdržet splnění povinností do doby
obnovení normálních obchodních podmínek.
11.2 Pouze ty události, kterým Preciosa nemohla zabránit, případně je odvrátit, jako např. války, revoluce,
stávky, přírodní katastrofy, opatření státních orgánů, zpoždění v dopravě či celními formalitami a
nedostatek či výpadek dodávky energií a materiálů, které nebyly způsobeny Preciosou, jsou
považovány za případy vyšší moci.

12. Práva duševního vlastnictví
12.1 Preciosa je vlastníkem registrovaných slovních a kombinovaných ochranných známek Preciosa v České
republice, jakož i v jiných zemích.
12.2 Kupující má pouze právo užít ochrannou známku na výrobcích Preciosy a obalech výrobků Preciosy, a
to za účelem identifikace těchto výrobků.
12.3 Kupující má dále s písemným souhlasem Preciosy právo označit ochrannými známkami Preciosa vitrínu
či jiné výstavní místo, ve kterém jsou k prodeji nabízeny výhradně výrobky Preciosy.
12.4 Jakékoliv jiné užití ochranných známek, log a jiných práv duševního vlastnictví vlastněných Preciosou,
zejména v souvislosti s výrobky, službami, ochrannými známkami, logy a jinými právy duševního
vlastnictví Kupujícího či třetích osob, je zakázané.
12.5 Užití jakýchkoliv práv duševního vlastnictví Preciosy v publikacích, bez ohledu na typ média publikace,
podléhá předchozímu souhlasu Preciosy. Bez písemného svolení je taková publikace zakázána.
12.6 Jakákoliv technická dokumentace, plány, nákresy, modely, brožury, katalogy apod. zůstávají duševním
vlastnictvím Preciosy. Jsou chráněny zákonnými ustanoveními proti kopírování, imitování, jakož i
jednání nekalé soutěže. Přijetím těchto materiálů se Kupující zavazuje zachovávat důvěrnost informací a
nepoužívat tyto materiály pro jiné účely, než pro které byly poskytnuty.
12.7 Kupující nesmí provádět jakékoliv změny výrobků, propagačního materiálu, či obalů Preciosy.
12.8 Kupující se zavazuje zavázat své zákazníky a dealery (s výjimkou konečných zákazníků) k dodržování
těchto pravidel zacházení s duševním vlastnictvím Preciosy.
12.9 Preciosa neodpovídá za porušení práv duševního vlastnictví třetích stran, pokud k němu dojde v
souvislosti s výrobky vyrobenými či uvedenými do provozu na základě výkresů, návrhů, modelů,
specifikací nebo jiných výrobních podkladů vytvořených Kupujícím. Kupující musí bránit, odškodnit a
krýt Preciosou před jakýmikoliv a veškerými nároky třetích stran na základě práv duševního vlastnictví,
nebo jinak souvisejícími s používáním výrobků Preciosa nakoupených Kupujícím a zříká se veškerých
svých nároků.

12.10 Širší užívání ochranných známek, log a dalšího duševního vlastnictví Preciosy je umožněno.
Kupujícím, kteří obdrží autorizaci od Preciosy a stanou se Autorizovaným Distributorem Preciosy.
12.11 Autorizace opravňuje Autorizovaného Distributora k bezplatnému užívání značky a ochranných
známek Preciosa pro účely marketingových aktivit na podporu prodeje produktů Preciosy podle Všeobecných
podmínek pro autorizované distributory.

13. Ochrana dat
13.1 Kupující souhlasí s elektronickým uchováním a zpracováním svých dat potřebných k obchodním
transakcím za účelem vnitřního použití Preciosou ve smyslu platných přepisů na ochranu dat.

14. Zvláštní podmínky pro dodávky Preciosa Components
14.1 Preciosa výslovně uvádí, že ne všechny barvy jsou dostupné pro každou položku v produktovém
katalogu. Rozsah produktového katalogu je směrodatně popsán v současném znění Kompletního
katalogu výrobků „Preciosa Components“.
14.2 U položek, které nejsou standardně dodávány dle katalogu výrobků, a musí být nejprve vyrobeny, platí
minimální objednací množství na položku a velikost a to pro každou objednací položku (tj. i pro každou
barvu).
14.3 Dále je třeba poznamenat, že existují položky, které jsou dostupné pouze v barevných pokovech. S
výjimkou Aurora Borealis (AB) jsou u všech objednávek pokovů možné dodávky až o 20% menšího či
většího množství. To platí i pro výrobky ze speciální produkce (tvar, barva, velikost, pokovy).
14.4 Nedílnou součástí aktuálně platných VOP, pokud jde o reklamace Preciosa Components, je Reklamační
řád, který stanoví práva a povinnosti Kupujícího a Preciosy a blíže rozvádí a popisuje principy a
postupy, jakým způsobem budou nároky na reklamaci Preciosa Components vyřízeny. Ustanovení
obsažené v Reklamačním řádu mají při reklamacích Preciosa Components přednost před ustanoveními
ve VOP.
14.5 Odpovědnost Preciosy za vady se nevztahuje zvláště na jakékoliv poškození Preciosa Components
způsobené ohněm, vodou, skladováním nebo používáním zboží v nedostatečně izolovaných prostorách,
kde se může vyskytnout voda nebo kondenzovaná vlhkost, dále skladováním nebo používáním mimo
teplotní rozpětí od 0 ºC do 40 ºC, dále na poškození způsobené zásahem třetí osoby bez předchozího
souhlasu prodejce nebo zásahem v rozporu s návody pro užívání, nedbalým chováním třetí strany,
neprofesionální manipulací ze strany Kupujícího nebo třetí osoby, nedodržením postupů stanovených ve
zpracovatelském manuálu.

15. Zvláštní podmínky pro dodávky projektových svítidel
15.1 V případě zboží dodaného na základě dílenského výkresu potvrzeného zákazníkem, bude toto zboží
dodáno v souladu s tímto dílenským výkresem. Jakékoliv změny požadované zákazníkem budou
účtovány navíc nad rámec dané kupní ceny.
15.2 V případě zboží, které vyžaduje instalaci, je Kupující povinen dodržet instrukce poskytnuté Preciosou v
přiloženém instalačním manuálu. V případě, že je instalace součástí dodávky, je Kupující povinen:
1) na své náklady zajistit lešení vhodné pro instalaci Díla;
2) předat místo Preciose ve stavu vhodném pro instalaci, tj. čisté, bez prachu nebo jakýchkoliv jiných
nečistot, a s dostatečným místem pro vztyčení lešení. Kupující zamezí přístupu neoprávněných
osob na místo instalace za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany majetku. Preciosa nenese
odpovědnost za jakékoliv škody nebo zranění utrpěná neoprávněnými osobami v důsledku jejich
přítomnosti na místě instalace;
3) zastavit jakékoliv jiné práce, které mohou bránit instalaci Díla na místě. Pokud nastane prodlení při
instalaci v důsledku jiných prací konaných na místě nebo v důsledku nesplnění termínu začátku
instalace, termín plnění se prodlužuje o počet dní odpovídající počtu dní tohoto prodlení bez nároku
na smluvní pokuty. Kupující navíc uhradí náklady vzniklé v důsledku marné přítomnosti personálu
Preciosy na místě instalace, včetně jejich dopravy do místa dodání. Kupující potvrdí připravenost
místa (datum instalace) nejpozději jeden týden předem;
4) zajistit pro místo závěsná příslušenství odpovídající individuálním vlastnostem jednotlivých
svítidel. Kupující je dále povinen zajistit zapojení těchto svítidel do elektrické sítě osobou, která
disponuje oprávněními splňujícími požadavky právního řádu dané země nebo jiných mezinárodních
předpisů;
5) zajistit a zaplatit odpovídající ubytování pro personál Preciosy;
6) zajistit pro personál Preciosy jakákoliv víza dle místní legislativy a přístup na místo;
7) uhradit dodatečně jakékoliv vícepráce týkající se jakékoliv dodatečné modifikace svítidla nad
rámec schválené dokumentace, jako např. prodloužení nebo zkrácení závěsných příslušenství
svítidel, drobné modifikace dekorativních částí, změny elektrické instalace atd.;
8) zajistit všechna místní povolení pro montážní personál, která jim umožní přístup na místo instalace.
15.3 Kupující souhlasí převzít jakékoliv náklady (bankovní a související s převodem peněz či pojištěním),
které mohou vzniknout mimo Českou republiku v souvislosti s platbami, které byly již učiněny nebo
učiněny budou.
15.4 Odpovědnost Preciosy za vady se nevztahuje zvláště na jakékoliv poškození způsobené ohněm, vodou,
skladováním nebo používáním zboží v nedostatečně izolovaných prostorách, kde se může vyskytnout
voda nebo kondenzovaná vlhkost., dále skladováním nebo používáním mimo teplotní rozpětí od -20 ºC
do 45 ºC, dále na poškození způsobené zásahem třetí osoby bez předchozího souhlasu prodejce nebo
zásahem v rozporu s pokyny pro užívání, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy,
nedbalým chováním třetí strany, neprofesionální manipulací ze strany Kupujícího nebo třetí osoby,

zásahem do upevňovacích nebo zajišťovacích prvků svítidla, nedodržením postupů stanovených v
instalačním manuálu, a také na poškození produktu nedostatkem nebo přebytkem elektrického proudu v
elektrické distribuční síti, nebo používáním pod nesprávným napětím nebo připojením k zakázaným
zdrojům energie.

16. Závěrečná ustanovení
Preciosa si vyhrazuje právo změnit tyto VOP, a to kdykoliv na základě vlastního uvážení.
Všechny smlouvy uzavřené mezi Preciosou a Kupujícím se řídí právem České republiky. Aplikace úmluvy
Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena. Smluvní strany
se zavazují pokusit se dosáhnout smírného řešení sporů, které z tohoto vztahu mohou vzniknout. Pokud
smírného řešení nemůže být dosaženo, budou všechny spory vznikající ze smluv uzavřených mezi Preciosou
a Kupujícím a v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným
předsedou tohoto rozhodčího soudu. Strany prohlašují, že rozhodnutí dosažené rozhodčím soudem bude
oběma stranami uznáno jako konečné a závazné.
Jestliže nejsou některé body VOP zcela jasné, informujte se.
Srovnavani produktu (2)