Reklamační řád a informace pro spotřebitele

Společnost PRECIOSA – LUSTRY, a.s., IČO 00012645, se sídlem Nový Svět 915, 471 14 Kamenický Šenov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka Liberec, oddíl B, vložka 37 a její zástupci (dále jen „Prodávající“) tímto informují spotřebitele (dále jen „Kupující“) o právech a povinnostech, které plynou z koupě výrobků v nabídce Prodávajícího (dále jen „Zboží“).

Na Zboží zakoupené od Prodávajícího právnickou osobou nebo fyzickou osobou při jejím podnikání se tento reklamační řád nevztahuje.

1. REKLAMACE
1.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době kdy Kupující Zboží převzal, a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jím prováděné; b) se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá; c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.2. Kupující je oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u Zboží v zákonné nebo sjednané záruční době. To neplatí a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí Kupujícím; d) vyplývá-li to z povahy Zboží a ujednání stran.

1.3. Prodávající neodpovídá za vady a) které Kupující sám způsobil; b) které způsobila třetí osoba; c) vzniklé po uplynutí zákonné nebo sjednané záruční lhůty; d) způsobené užíváním v rozporu s pokyny pro užívání Zboží, s pokyny obsaženými v Montážním návodu, Manuálu pro údržbu a čištění a v dalších dokumentech, které jsou součástí balení Zboží; e) způsobené neodbornou manipulací se Zbožím, instalací Zboží, poškozením při další dopravě, zásahem do Zboží nebo upevňovacích a zajišťovacích prvků Zboží; f ) způsobené nehodou, vnějšími vlivy, ohněm, vodou, chemickými látkami, skladováním nebo používáním Zboží v nedostatečně izolovaných prostorách, kde se může vyskytnout kondenzovaná vlhkost; g) způsobené skladováním nebo používáním Zboží mimo teplotní rozpětí -20 °C do 45 °C; h) částí, které podléhají opotřebení, jako např. baterie, žárovky, elektrické části Zboží atp.

1.4. Nepatrná odchylka od produktových specifikací není vada Zboží.

1.5. Reklamace se uplatňuje v kterékoliv provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího nebo v prodejně jeho obchodního zástupce, kde Kupující zakoupil Zboží.

1.6. Kupující je povinen co nejdříve po obdržení Zboží pečlivě zkontrolovat, zda Zboží nemá zjevné kvalitativní nebo množstevní vady.

1.7. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu, že zboží má vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů poté, co vady zjistil. Kupující je povinen vadu podrobně popsat, své tvrzení doložit např. fotografiemi, prokázat, že Zboží zakoupil u Prodávajícího, a že právo z vad uplatňuje včas. Bez prokázání těchto skutečností není Prodávající povinen reklamaci přijmout. V případě, že Kupující při prvním otevření vnějšího obalu Zboží zjistí, že je Zboží poškozené, rozbité nebo vykazuje na první pohled jiné vady, Kupující je povinen ponechat Zboží umístěné v původním obalu, vadné Zboží a jeho obal vyfotografovat a oznámit vady Prodávajícímu.

1.8. Pokud jsou tvrzeny vady Zboží, Kupující předloží Prodávajícímu vadné Zboží v originálním obalu.
1.9. Má-li Zboží vady, Kupující může požadovat odstranění vady, přiměřenou slevu z kupní ceny, a jde- -li o podstatnou vadu, může Kupující od smlouvy odstoupit.

1.10. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

1.11. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na delší lhůtě.Reklamace jsou posuzovány dle platných interních směrnic Prodávajícího.

2. CENY
2.1. Zboží je označeno cenou nebo je cena Zboží uvedena v ceníku, který je zpřístupněn Kupujícímu v prodejně Prodávajícího, v prodejně obchodního zástupce Prodávajícího, na obchodních referátech Prodávajícího a na https://eshop.preciosalighting.com.

3. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

3.1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

3.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Srovnavani produktu (2)